Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Yttrandefrihet

Det fria ordet – västvärldens fundament

Internet har de senaste decennierna revolutionerat sättet på vilket människor tar del av nyheter och information, konsumerar musik, film och kultur, samt hur samhällsdebatten och det demokratiska samtalet förs. Som all utveckling har detta inneburit utmaningar, då gamla regelverk, affärsmodeller och idéer fått prövas i ljuset av nya förutsättningar. I allt väsentligt har utvecklingen dock varit positiv. Människor har fått möjlighet att ta del av ett större informationsutbud, digitala plattformar och tjänster har skapat tillväxt och förenklat vardagen och demokratin har stärkts genom ett större utbyte av åsikter och information.

Friheten på Internet utmanas dock av nya regler för sociala plattformar, mediebolag och digitala tjänster. Politiska åtgärder har föreslagits för att i större utsträckning kunna styra samhällsdebatten och nya initiativ för att begränsa tillgången till upphovsrättsskyddat material presenteras regelbundet. Nya EU-initiativ som motiveras av behovet av att möta hot mot demokratin, stärka skyddet för persondata eller öka respekten för upphovsrätten, riskerar dock att få motsatt effekt – och därtill begränsa
de många förtjänster som det fria Internet inneburit.

I en tid då EU i många avseenden hotar Internet, arbetar Sverigedemokraterna för ett fortsatt fritt Internet och strävar efter att stärka yttrandefriheten. Vi vill modernisera sådana regelverk som kommit att bli föråldrade, hellre än att rulla tillbaka utvecklingen.

Utöver hoten mot det fria Internet föreligger också ett överhängande hot mot vår nationella kultur och identitet. Bland EU:s byråkrater finns en återkommande ambition att medborgare över hela Europa ska sluta upp bakom EU i sin lojalitet och kulturella identitet. Insatser för att skapa gemenskap runt en europeisk nationalsång eller för att öka kunskapen om EU:s förtjänster kan verka harmlösa men utgör ett hot mot Europas alla unika kulturer och är i bästa fall dömda att misslyckas. Sverigedemokraterna tycker att det är viktigt att istället värdesätta varje nations egen kultur och identitet och att man ser nationernas skillnader som en tillgång och en framgångsfaktor för Europa.

Sverigedemokraterna vill:

Stoppa förslaget om länkskatt och delningsförbud. Inom ramen för ett nytt EU-direktiv finns förslag om att införa avgifter för webbsidor och sociala medier som länkar till andra sidor. Samtidigt vill man inom EU införa filter på sociala medier, vilket riskerar att omöjliggöra delning av artiklar, bilder och texter om inte användaren själv är upphovsman. Sverigedemokraterna vill stoppa förslagen.

Reformera upphovsrätten. Upphovsrätten behöver reformeras för att anpassas efter moderna former för åsiktsbildning, informationsdelning och tjänster. Sverigedemokraterna vill bland annat sänka de upphovs-rättsliga skyddstiderna, avskaffa den så kallade kassettskatten, utvidga rätten att dela och citera upphovsrättsskyddat innehåll samt underlätta framväxten av nya delningstjänster.

Vidta åtgärder mot organiserade piratligor – inte vanliga internetanvändare. Sverigedemokraterna anser att insatser mot illegal fildelning främst måste riktas mot de stora och organiserade illegala aktörerna, vars servrar ofta finns utanför EU. Vi vill därför stoppa eller avskaffa oproportionerliga sanktioner som riktar sig mot enskilda internetanvändare eller som innefattar krav på blockering eller censur.

Verka för en mer flexibel dataskyddsreglering. Sverigedemokraterna tycker att åtgärder för att stärka integriteten och regelverket kring persondata är bra. Samtidigt måste sådana åtgärder inriktas på att komma åt verkliga integritetsproblem utan att skapa regelverk som
blir så detaljerade att de blir svåra att upprätthålla i praktiken.

Skydda yttrandefriheten mot statliga eller överstatliga inskränkningar. Sverigedemokraterna ser allvarligt på konkret påvisade påverkanskampanjer från illvilligt sinnade länder. Vi kommer dock att arbeta för att åtgärder för att möta sådana hot inte i förlängningen mynnar ut i censur.