Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Trafik och infrastruktur

Svenska vägar och järnvägar

Sverigedemokraterna anser att underhållet av infrastrukturen i Sverige är kraftigt eftersatt. Därför menar vi att varje krona som investeras på området ska komma till nytta i Sverige. Vi tycker inte att det är Sveriges ansvar att rusta upp infrastrukturen i andra medlemsstater inom EU. Med vår politik skulle svenska skattepengar gå till svenska vägar och räls – inte till gigantiska fonder som rustar upp vägar i Östeuropa, vilket tyvärr är fallet idag.

I och med EU-inträdet har de svenska åkeriföretagen blivit utsatta för en ny konkurrenssituation från utländska aktörer. Konkurrensen snedvrids eftersom de som konkurrerar med svenska åkerier inte följer gällande lagar och regler. Detta är en fråga som måste lösas på EU-nivå och vi kommer att fortsätta vårt arbete med att säkerställa att svenska villkor ska gälla i Sverige. Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Peter Lundgren har redan rönt stora framgångar här och fått ansvar och inflytande över viktiga lagförslag som förhandlas just nu.

Sverigedemokraterna vill:

Stoppa utbyggnaden av transeuropeisk infrastruktur. Utbyggnaden av den europeiska infrastrukturen sker delvis via gemensamma EU-medel. Sverigedemokraterna motsätter sig den gemensamma finansieringen då vi anser att Sverige är missgynnat i fördelningen av dessa EU-projektmedel, samt att prioriteringen av dessa projekt inte leder
till reell tillväxt.

Lösa cabotagefrågan en gång för alla. Svenska åkerier hotas ständigt av att utländska aktörer, med sämre villkor, kör på svenska vägar. Likt all utstationering ska arbetstagare som verkar i ett land ha likvärdiga villkor med de inhemska arbetarna. Den tillåtna tiden för utländska chaufförer att verka i Sverige måste kortas så att reglerna inte missbrukas.

 Förbättra utbildningen av yrkesförare. För att höja standarden på yrkesförare inom EU driver Sverigedemokraterna förslaget om att
anpassa körkortsutbildningar till svenska förhållanden samt att utländska yrkesförare ska utbildas i att framföra fordon i extrema väderförhållanden som kan uppstå i företrädesvis nordiska länder.

Införa gemensamt EU-register för yrkesförare. Svensk polis och svenska tjänstemän har ytterst begränsade möjligheter att kontrollera äktheten på handlingar gällande bland annat yrkeskompetensbevis och förarkort. Ett steg för att komma tillrätta med detta är att upprätta en gemensam databas inom EU, där polis och tjänstemän snabbt och enkelt kan kontrollera fordon och förare direkt på plats.

Säkerställa korrekta förartillstånd. Det är av största vikt att EU har en fungerande kontrollmekanism för att säkerställa att förartillstånd för tredjelandsmedborgare utfärdas i enlighet med gällande lagstiftning. Fusk med dessa tillstånd är en av orsakerna till den sociala dumpning vi ser idag där personer från länder utanför EU utnyttjas med för låga löner och villkor som snedvrider konkurrensen.

Att svenska mått- och viktregler fortsatt ska gälla. I ett land med Sveriges geografiska utformning är det av största vikt att vi fortsatt kan behålla våra undantag från EU:s regler på området. Våra större, tyngre och längre lastbilar bidrar också till mindre miljöpåverkan.

Främja miljöinsatser och motverka tomkörning. I EU ser vi nu att tomkörningsgraden – hur ofta man kör utan någon last – återigen ökar. Detta är kopplat till en bristfällig lagstiftning vars syfte var att förhindra just detta. Denna lagstiftning lade istället grunden för den sociala dumpning vi ser idag där kostnaderna, till exempel lönen till föraren, är så låga att det inte avskräcker åkerierna från att förflytta bilen olastad. Den sociala dumpningen innebär också att utrangerade och exporterade svenska fordon med låg miljöklass ofta återkommer på våra svenska vägar under annan nationalitet.