Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Samarbete för trygghet

Organiserad kriminalitet, islamism och andra säkerhetshot

Sverigedemokraterna är för ett starkt samarbete inom EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Från Sveriges sida ska vi bistå med kunskap, information och resurser, samt vara delaktiga där vi kan skapa ett mervärde genom gränsöverskridande arbete.

Ett stärkt samarbete får dock inte förväxlas med ett mer överstatligt ansvar. I Sverige är det svenska staten som äger polisiära befogenheter, samma sak gäller befogenheter för åklagarväsendet respektive säkerhetspolisen. Att öppna upp för EU att överta svenska brottsbekämpande myndigheters befogenheter riskerar att urholka rättssäkerheten och flytta kontrollen över rättssystemet längre från medborgarna.

I Sverige är det Sverigedemokraterna som har den mest kraftfulla kriminalpolitiken, sett till budget och lagförslag. Vi är av den anledningen inte bara en garant för det bästa brottsbekämpande arbetet inom EU. Vi är också en tydlig garant för att EU inte får mer makt än vad som är nödvändigt för att skapa ett mervärde i samarbetet mot organiserad brottslighet och terrorism.

Sverigedemokraterna vill:

Förstärka samarbetet mot terrorism. Sverigedemokraterna anser att vi måste vidta åtgärder för att så effektivt som möjligt bekämpa terrorismen i Europa. Det brottsbekämpande samarbetet mellan våra länder behöver effektiviseras.

Ta krafttag mot islamism. Givet de gångna årens islamistiska terrorism i Europa ser vi ett behov av ett intensifierat arbete mot islamism. Bland annat arbetar vi för inre gränskontroller, förbud mot moskéfinansiering från tredje land samt ett förbättrat informationsutbyte mellan stater.

Förhindra Schengen-rörlighet för den som understött terrorism. Återvändande jihadister har blivit ett allvarligt säkerhetsproblem för Europa. EU bör frånta dessa personer deras fria rörlighet inom unionen.

Förbjuda understöd till islamistiska miljöer. I alla sammanhang där EU förmedlar anslag som stöd till projekt, organisationer eller myndigheter bör högt ställda villkor och rutiner säkerställa att mottagaren inte har kopplingar till islamistiska miljöer.

Verka för effektiv registeranvändning för rättsväsendets myndigheter. Dataskyddsregler måste anpassas så att rättsväsendets register och datahantering tillåter utbyte mellan rättsliga myndigheter och medlemsstater.

Stärka EU:s gränspolis Frontex. Den djupa migrationskris som drabbat Europa är en följd av att den yttre gränskontrollen havererat. Sverigedemokraterna ställer sig därför positiva till önskemålet om
10 000 gränspoliser genom Frontex.

Stärka säkerheten med inre gränskontroller. Medlemsstaterna bör ha full rätt att vid behov införa gränskontroller – tillfälligt eller permanent.

Sammankoppla europeiska data- och registersystem. Kunskap om personer blir allt viktigare för att kunna förebygga säkerhetshot. Sverigedemokraterna stödjer åtgärder för möjliggörande av interoperabilitet mellan olika datasystem.

Möjliggöra tillfälligt samarbete kring terrorbekämpning. Om det värsta skulle hända och till exempel flera terrordåd skulle begås samtidigt menar vi att medlemsstaterna måste ha möjlighet till snabb hjälp på ett smidigare sätt än idag, likt hur EU:s civilskyddsmekanism fungerar.

Stärka cybersäkerheten. Attacker mot infrastrukturen kan även komma att genomföras elektroniskt via cyberrymden. Alla samhällen i EU måste därför vara förberedda och ett aktivt och fungerande samarbete på området måste finnas.

Förstärka EU:s antikorruptionsbyrå. EU har idag mycket allvarliga problem med korruption och bedrägerier inom strukturfonderna och relaterat till inhämtning av tull och moms. Sverigedemokraterna vill se en förstärkning av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, OLAF.

Utveckla och stärka Eurodac. Eurodacsystemet – EU:s databas för fingeravtryck – har hjälpt medlemsstaterna i EU att övervaka och undvika att migranter söker asyl i fler än ett EU-land. Arbete med att fler ska lämna fingeravtryck pågår, vilket Sverigedemokraterna ställer sig bakom.