Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Närmare demokrati

Flytta tillbaka makten närmare dig

Från att ursprungligen ha varit ett frihandelsprojekt har EU i ökande takt tagit över befogenheter från medlemsstaterna på allt fler områden. Det innebär att Sverige redan förlorat delar av sitt självbestämmande och i nära framtid riskerar att förlora ännu mer.

Sverigedemokraterna vill i Europaparlamentet verka för att stoppa fortsatt maktöverföring till Bryssel, vända den skenande kostnadsutvecklingen och motverka nya lagstiftningsinitiativ på områden som bättre kan regleras på nationell nivå. Men för att på riktigt vända EU:s utveckling behöver EU reformeras i grunden genom att omförhandla EU:s fördrag, det vill säga EU:s grundlag, som reglerar hur EU fungerar och vilken makt EU ska ha.

Sverigedemokraterna kommer därför att arbeta för ett nytt fördrag, som fokuserar på ökad respekt för medlemmarnas olikheter, stärkt vetorätt för medlemmarna, demokratiserad lagstiftningsprocess, en offentlighetsprincip för EU, begränsade befogenheter för EU, begränsad makt för EU:s byråkrater, införande av ämbetsmannaansvar samt stärkt skydd för yttrande- och informationsfriheten.

Det svällande EU har inneburit att problemen med den omfattande byråkratin och avsaknaden av insyn och granskning har ökat.Sverigedemokraterna vill därför reformera EU för att skapa större transparens, minska den icke folkvalda EU-kommissionens makt och införa större personligt ansvar för europeiska beslutsfattare.

Sverigedemokraterna tror inte att EU-politiker kan förvalta det svenska samhället bättre än vi svenskar själva kan. Vi vill därför värna både Sveriges och andra medlemsstaters självbestämmande genom att återföra makt till medlemsstaterna och låta EU återgå till att fokusera på att förbättra den inre marknaden samt motarbeta gränsöverskridande gemensamma utmaningar såsom brottslighet och miljöhot.

Sverigedemokraterna vill:

Reformera EU-fördraget. Sverigedemokraterna vill att EU ska anta ett nytt fördrag som kraftigt begränsar EU:s makt över medlemsstaterna.

Stärka respekten för nationellt självbestämmande. EU bör visa stor respekt för enskilda medlemsstaters interna angelägenheter och inrikespolitiska beslut.

Stoppa krypande maktöverföring. Sverigedemokraterna avser att konsekvent verka emot antagande av så kallade icke-bindande meddelanden, rekommendationer och slutsatser från EU, eftersom dessa tenderar att utvecklas till EU-lagstiftning.

Främja kraftfulla insatser mot korruption. Sverigedemokraterna vill ta krafttag mot korruption och bedrägerier inom EU, att korruptionens omfattning och art öppet ska redovisas, samt införa en möjlighet att rikta sanktioner mot korrupta medlemsstater.

Införa strikt tillämpning av subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritets-principen innebär att politiska initiativ inte ska genomföras av EU om de kan hanteras lika bra eller bättre på nationell nivå. Sverigedemokraterna vill att principen ska tillämpas strikt.

Stärka respekten för nationellt självbestämmande. EU bör visa stor respekt för enskilda medlemsstaters interna angelägenheter och inrikespolitiska beslut.

Stoppa det växande antalet EU-myndigheter. Sverigedemokraterna är starkt kritiska till inrättandet av ytterligare EU-myndigheter och vill göra en översyn av befintliga myndigheter och öppna upp för nedläggning av vissa av dem.

Stärka mänskliga rättigheter. Sverigedemokraterna vill verka för att respekten för mänskliga rättigheter, i förhållande till ingrepp från det allmänna, präglar EU och dess medlemsstater.

Göra Norden till en stark röst i EU. Våra nordiska länder bildar en familj med nära relationer och gemensamma värderingar. Vi vill stärka de nordiska ländernas röst i EU.

Återhållsam EU-utvidgning. Unionen är idag inte kapabel att ta in fler medlemmar som ekonomiskt riskerar att förvärra befintliga problem. För att stärka utvecklingen för länder i EU:s närhet bör EU verka för förbättrad handel.