Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Migration inom EU

Ansvarsfull fri rörlighet

Den fria rörligheten för EU-medborgare är många gånger positiv för EU:s medlemsländer, inklusive Sverige. Människor kan röra sig relativt obehindrat mellan länderna för att arbeta, studera, turista eller hälsa på släkt och vänner.

Emellertid innebär den fria rörligheten i sin nuvarande, helt okontrollerade form, enorma problem för såväl Sverige som för andra medlemsländer. Vi hade till exempel inte haft ett utbrett tiggeri och en explosion av inbrott om denna fria rörlighet inte hade funnits. Dessutom hade flera terrordåd med fruktansvärda konsekvenser, i både Sverige och övriga Europa, kunnat förhindras.

Sverigedemokraterna anser inte att den fria rörligheten går förlorad för att medlemsländerna ges rätt att ställa krav på att människor legitimerar sig eller vidtar andra liknande åtgärder för att säkerställa tryggheten och se till att regler efterlevs. För oss är en kontrollerad fri rörlighet önskvärd.

Sverigedemokraterna vill:

Öka möjligheten till inre gränskontroller. Krisen 2015 visade att de öppna gränserna inom Europa är helt beroende av att de yttre gränserna försvaras. Krisens konsekvenser underströk också behovet av att varje medlemsland ges större frihet att införa inre gränskontroller, även permanent.

Förbättra de yttre gränskontrollerna. Den fria rörligheten inom EU är helt beroende av de yttre gränskontrollerna. All illegal migration, eller hjälp därtill, måste förebyggas, uppdagas och leda till betydligt strängare sanktioner för samtliga inblandade. Förmågan att kontrollera yttre- och inre gränser måste ökas med hjälp av alla tänkbara juridiska, tekniska och praktiska medel.

Begränsa den fria rörligheten för stater som missköter sig. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att begränsa den fria rörligheten eller införa visumtvång för medborgare från medlemsländer som missbrukar den fria rörligheten.

Göra det lättare att utvisa EU-medborgare som missköter sig. Sverigedemokraterna kommer att arbeta för att medlemsländerna lättare ska kunna utvisa EU-medborgare som begår brott eller på annat sätt missköter sig.

Uppmuntra registrering av utlandsbosatta EU-medborgare. Direktivet om fri rörlighet tillåter att länder håller register över EU-medborgare som bosätter sig i annat EU-land. Ett sådant registreringsförfarande underlättar myndigheternas kontroll av exempelvis tiggares rätt att vistas i landet. Sverige bör återinföra denna registrering, som avskaffades 2014, samt arbeta för ett mer standardiserat förfarande inom EU.

Införa skärpta åtgärder mot försäljning av EU-pass. Sverigedemokraterna vill se fler och skarpare åtgärder för att förhindra försäljning av EU-pass till tredjelandsmedborgare.