Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Kultur och mediepolitik

Fria nationer, fria medier, fri kultur

EU:s utveckling mot mer centralstyrning och överstatlighet innebär ett överhängande hot mot våra fria medier och inte minst vår nationella kultur och identitet. Bland EU:s byråkrater finns en återkommande ambition att medborgare över hela kontinenten ska sluta upp bakom EU i sin lojalitet och kulturella identitet.

Sverigedemokraterna menar att det är vår världsdels rika variation och mångfald av unika, självständiga kulturer, som skapat det levande Europa. Det är de olika ländernas tusenåriga utbyte av kultur, innovationer och kunskap som är Europas styrka. Att sträva efter kulturell likriktning och med hjälp av propagandainsatser försöka sudda ut Europas kulturella gränser menar vi är motsatsen till att värna Europa.

Sverigedemokraterna tycker att det är viktigt att istället värdesätta varje nations egen kultur och identitet och att man ser nationernas skillnader som en tillgång och en framgångsfaktor för Europa.

Insatser för att skapa gemenskap runt en europeisk nationalsång eller för att öka kunskapen om EU:s förtjänster kan verka harmlösa och är i bästa fall dömda att misslyckas och därigenom “bara” innebära slöseri med medborgarnas skattepengar. I värsta fall innebär de ett försvagat Europa.

Sverigedemokraterna vill:

Stoppa EU från att lägga sig i kulturpolitiken. Sverigedemokraterna anser att kulturpolitiken ska vara en nationell angelägenhet. Vi är därför motståndare till kulturpolitiska initiativ från EU som syftar till att sudda ut den nationella kulturen och identiteten till förmån för en konstlad EU-kultur och identitet. Sverigedemokraterna värnar om de europeiska ländernas särart och mångfald och vi motsätter oss bestämt alla försök att försvaga denna.

Reformera upphovsrätten. Upphovsrätten behöver reformeras för att anpassas efter moderna former för åsiktsbildning, informationsdelning, kultur och tjänster. Sverigedemokraterna vill bland annat sänka de upphovsrättsliga skyddstiderna, avskaffa den så kallade kassettskatten, utvidga rätten att dela och citera upphovsrättsskyddat innehåll samt underlätta framväxten av nya delningstjänster.

Stoppa förslaget om länkskatt och delningsförbud. Inom ramen för ett nytt EU-direktiv finns förslag om att införa avgifter för webbsidor och sociala medier som länkar till andra sidor. Samtidigt vill man inom EU införa filter på sociala medier, vilket riskerar att omöjliggöra delning av artiklar, bilder och texter om inte användaren själv är upphovsman. Förslagen hotar öppenheten på Internet och sociala plattformar och riskerar att inskränka den fria åsiktsbildningen. Sverigedemokraterna vill stoppa förslagen.

Stoppa innehållsreglering av streamingtjänster. Nya EU-regler innebär att streamingtjänster som till exempel Netflix och HBO Nordic i framtiden kommer tvingas anpassa innehållet så att en viss procentandel utgörs av europeiska produktioner. Sverigedemokraterna ser framväxten av legala streamingtjänster som viktiga framsteg för människors möjligheter att ta del av innehåll utifrån egna premisser och anser att de nya reglerna begränsar yttrande- och informationsfriheten. Dessutom riskerar reglerna att begränsa det lagliga utbudet av streamat innehåll. Sverigedemokraterna vill därför avskaffa innehållsreglerna och påpeka att detta är långt utanför EU:s befogenheter.

Försvara den svenska meddelarfriheten och journalisters källor. En viktig del av den svenska yttrandefriheten utgörs av meddelarfrihet och ett starkt skydd för journalisters källor. Gång på gång utmanas den svenska ordningen genom olika EU-förslag som inte är anpassade efter den svenska grundlagen. Sverigedemokraterna vill att källskyddet ska värnas och att alla EU-förslag ska upprätthålla en god marginal gentemot den grundlagsskyddade meddelarfriheten.