Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Friare frihandel

Fria nationer – fri handel

Sverigedemokraterna är i grunden ett handelsvänligt parti som ser värdet i en öppen och fri handel med vår omvärld. Sverige är ett exportberoende land, varför vår ekonomi, vårt välstånd och vår tillväxt är starkt samman-länkade med våra handelsframgångar. EU:s inre marknad har inneburit mycket positivt, men EU:s rådande subventioner och bidrag sätter den fria marknadens krafter ur spel och riskerar att skapa obalans och snedvrida konkurrensen.

Eftersom EU har exklusiv befogenhet gällande stiftandet av frihandelsavtal anser Sverigedemokraterna att Sveriges huvudsakliga fokus måste vara att inom unionen arbeta för ytterligare mellanstatliga frihandelsavtal. Vi vill också att frihandelsavtalen ställer krav på sociala rättigheter, demokrati och miljöarbete. Därutöver anser vi att unionen i högre utsträckning måste värdesätta handel framför utvecklingsbistånd i de fall det är möjligt. Detta för att ge utvecklingsländer incitament att bygga upp en fungerande inhemsk produktion och marknad.

Sverigedemokraterna motsätter sig inte EU:s exklusiva befogenhet på området utan inser att det är en förutsättning för en fungerande inre marknad, vilken i sig står för 70 procent av vår export och 80 procent av vår import. Partiet är däremot av den uppfattningen att vi från svenskt håll kan göra mer för att gagna våra inhemska företag, deras internationella konkurrenskraft och därmed deras handelsförutsättningar. Genom att sätta stopp för onödig överimplementering av EU-direktiv, bedriva ett effektivt regelförenklingsarbete och bistå små och medelstora företag i deras exportarbete kan vi på riktigt stärka svenskt välstånd och tillväxt.

Sverigedemokraterna vill:

Arbeta för fler frihandelsavtal. Sverigedemokraterna ser värdet i frihandel och vill att EU sluter fler frihandelsavtal som främjar tillväxt både inom och utom unionen.

Förbättra den inre marknaden. Sverigedemokraterna ser värdet i en välfungerande inre marknad med förutsägbara – och rättvisa – regler.

Förstärka svensk konkurrenskraft. Sverige bör ha som regel att ligga på miniminivå vid implementering av EU-direktiv för att inte försvaga svensk konkurrenskraft.

Värna svenska intressen i frihandelsavtal. Frihandel i sig gagnar Sverige, men vi bör även verka för svenska intressen genom att Sverige under förhandlingarna aktivt tar ställning för sektorer där vi är ledande.

Välja handel framför bistånd. Genom handel med utvecklingsländer kan välstånd skapas utan bistånd, vilket dessutom ger ökade tillväxtmöjligheter inom unionen.

Främja frihandelsavtal med USA. Sverigedemokraterna välkomnar ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Processen bör skötas transparent, för medborgarnas möjlighet till insyn.

Bibehålla goda handelsrelationer med Storbritannien. För oss är det viktigt att relationerna mellan EU och Storbritannien förblir goda även efter ett utträde.

Beakta säkerheten vid handel. Sverigedemokraterna ser allvarligt på när stater använder statsstöd till företag som geopolitiskt verktyg. Lika villkor ska gälla och potentiella säkerhetsaspekter måste vägas in.

Effektivisera WTO. Sverigedemokraterna anser att Sverige måste trycka på för att få tillbaka Kina och USA till förhandlingsbordet.

Motverka icke-tariffära handelshinder. Vi vill se över subventioner, importhinder eller omotiverade nationella standarder, för en friare frihandel.

Avskaffa strukturfonderna för att stärka marknaden. Strukturfondernas satsningar riskerar att göra de mottagande länderna bidragsberoende och att incitamenten att hushålla med statsfinanserna försvagas.

Upprätta sociala krav i handelsavtal. När EU knyter bilaterala frihandelsavtal bör det i dessa avtal upprättas krav på ländernas miljö-, demokrati- och jämställdhetsarbete.

Verka för export av snus. Sverigedemokraterna ämnar verka för att legalisera snus även på unionsnivå vilket skulle öppna för stora exportmöjligheter för svenska företag.