Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Djurhållning

Djurvälfärd

I Sverige har vi en lång tradition av att visa respekt för både husdjur och boskap. Därför känner vi en stolthet över att svenska bönder ligger i den absoluta världstoppen när det kommer till djurhållning.

För en stor grupp konsumenter är det viktigare att djuren har levt ett värdigt liv än att priset är så lågt som möjligt. Därför väljer många att köpa svenskt kött, framför det billiga utländska köttet.

Dessvärre räcker det inte hela vägen och svenska bönder får allt svårare att konkurrera på den globala marknaden. Sverigedemokraterna värnar om de svenska bönderna och ser dessutom vikten av att i högre grad vara självförsörjande när det kommer till livsmedel, av rent säkerhetspolitiska skäl. Däremot vägrar vi att tumma på vårt svenska djurskydd och vår traditionella djurhållning, trots att denna onekligen medför konkurrensnackdelar. Att konkurrera på djurens bekostnad är för oss inte ett alternativ.

Istället vill vi skicka politiker till Bryssel som gör slag i saken och vågar ställa krav på striktare regler och att de regler som finns också efterföljs. Vi menar att djur förtjänar bättre behandling än den som tyvärr förekommer i många andra EU-länder och att svensk djurhållning borde vara en ledstjärna för övriga medlemsstater, genom både regelverk och incitamentsstrukturer. Därutöver ser vi ett värde i att underlätta för medborgarna att låta villkoren för djuren styra konsumtionen genom europeisk djurskyddsmärkning och ursprungsmärkning.

Sverigedemokraterna vill:

Att svensk djurhållning ska vara förebilden för EU. I Sverige har vi bestämt oss för att vårt lantbruk ska vara miljövänligt, med hög djurvälfärd och lågt sjukdomstryck, samt att det ska ge produkter av hög kvalitet. Det är tradition och stolthet. Vi kommer i EU-parlamentet att verka för att den svenska modellen för djurhållning blir förebilden inom EU, vi vill inte att det ska gå att konkurrera ut andra EU-stater på djurens bekostnad. Det krävs att regler och stödvillkor kan vara flexibla nog för att anpassas till svenska förhållanden.

Införa europeisk djurskyddsmärkning. Oavsett vilka regler om ökat djurskydd som kan drivas igenom i EU bör det åtminstone finnas en tydlig märkning, som anger vilken standard djurhållningen har haft, när köttet säljs i butik. På det sättet synliggörs inte bara var köttet kommer ifrån, utan även under vilka omständigheter djuren levt, allt för att ge konsumenten möjlighet till etiska konsumtionsval.

Förenkla regler för utvidgad ursprungsmärkning. Sverigedemokraterna ser positivt på initiativ som genererar mer information till konsumenten kring ursprung och produktionsvillkor, samtidigt som pålagorna för restauranger och näringsidkare inte får bli för omfattande. När det kommer till religiöst och rituellt slaktat kött bör dock konsumenten alltid ha rätt till tydlig märkning.

Stödja föregångsländer inom djurvälfärd. Idag är det inte möjligt för medlemsstater att ha skarpare krav för djurens bästa utan att deras producenter får svårare att konkurrera med andra EU-länders. Utan att sätta den inre marknadens krav på konkurrensneutralitet ur spel bör man kompensera för merkostnaderna som följer med etisk djurhållning, samtidigt som vi i Sverige borde ta större hänsyn till just detta vid offentlig upphandling. Utöver detta måste bristande djurvälfärd, såväl som behov av att hindra eller begränsa spridning av sjukdomar, kunna motivera begränsningar av viss EU-import.