Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Budget och EMU

Skär ner EU:s budget och försvara kronan

Sedan Sverige blev medlem i EU har utgifterna för unionen skjutit i höjden. Av EU:s 28 medlemmar betalar 10 länder mer till unionen än de får tillbaka, det vill säga är nettobetalare. Sverige ligger på andra plats, räknat i antal kronor per medborgare, som nettobetalare till EU. Svenska skattebetalare har hittills betalat närmare 400 miljarder kronor netto till EU. EU-kommissionen föreslår dessutom att Sveriges avgift ska höjas med 15 miljarder kronor, en ökning med hela 40 procent. Sverigedemokraterna anser att detta är oacceptabelt.

Sverigedemokraterna tror inte att EU kan disponera offentliga medel bättre än de enskilda medlemsstaterna. För Sverigedemokraterna är utgiftsminskningar därför en genomgående och överordnad målsättning och vi vill att Sveriges avgift ska minska.

Trots att många svenska partier säger sig dela Sverigedemokraternas uppfattning rörande den hårda belastning på svensk ekonomi som EU innebär, följer de sällan samma linje när det är dags att behandla enskilda kostnadsdrivande förslag.

Utvecklingen har också inneburit en ökad integrering på det finansiella området, särskilt genom den gemensamma valutan. Sverigedemokraterna vill att Sverige ska få ett formellt undantag från EMU och att Sverige permanent ska behålla kronan som valuta. Vi motsätter oss också fortsatt integrering på det finansiella området. För oss är det viktigt att Sverige kan behålla möjligheten att föra en penning- och finanspolitik anpassad efter vad som är lämpligt för Sverige.

Sverigedemokraterna vill:

Minska Sveriges EU-avgift. Sverigedemokraterna avser att göra allt i vår makt för att stoppa EU-kommissionens förslag att kraftigt höja Sveriges medlemsavgift.

Stoppa ökningen av långtidsbudgeten. Svenska skattebetalare har snart betalat 400 miljarder kronor i EU-avgifter. För att vända utvecklingen kan vi inte tillåta någon höjning av långtidsbudgeten..

Avveckla strukturfonderna. Vi vill avveckla strukturfonderna, vars satsningar inte sällan riskerar att snedvrida konkurrensen till nackdel för svenska företag.

Reformera den gemensamma jordbrukspolitiken. EU:s jordbrukspolitik är ineffektiv, saknar koppling till produktion och bör reformeras, utan att svenska bönder och jordbrukare får minskade stöd.

Minska slöseriet. Sverigedemokraterna vill stoppa den onödiga och kostsamma månatliga flytten av politiker och tjänstemän mellan Bryssel och Strasbourg och säger också tydligt nej till skattefinansierad EU-propaganda.

Ge Sverige formellt undantag från euron. Sverigedemokraterna vill att Sverige, i likhet med Danmark, förhandlar fram ett formellt undantag från deltagande i EMU:s tredje steg och därmed behåller vår svenska krona.

Stoppa planerna på gemensam finansminister i EU. Sverige-demokraterna anser att beslut om ett lands budget och finanser helt och hållet är nationella angelägenheter.

Motarbeta EU:s beskattningsrätt. Sverigedemokraterna kommer att arbeta för att Sverige använder sin vetorätt mot alla förslag till beskattningsrätt för EU.

Hålla Sverige utanför EU:s bankunion. Sverigedemokraterna menar att Sveriges banker är välkapitaliserade och att svenskt deltagande i bankunionen inte på något sätt skulle stärka de svenska konsumenterna.

Motarbeta en gemensam insättningsgaranti. I praktiken innebär en gemensam insättningsgaranti att svenska skattebetalare kan komma att tvingas betala för kraschande grekiska eller italienska banker, något Sverigedemokraterna motsätter sig.

Avskaffa anslutningsstödet för kandidatländer. Vi anser att anslutningsstödet bör avskaffas eftersom bistånd bör förbehållas fattiga och utsatta människor i utvecklingsländer, inte länder som Turkiet, som har en bättre ekonomisk ställning än somliga EU-länder.