Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Asyl och omvärld

Migration, omvärld och återvandring

Migrationen är vår tids stora ödesfråga. I EU lyfts förslag som syftar till att Bryssel ska få mer inflytande över asyl- och migrationspolitiken i respektive medlemsland. Sverigedemokraterna motsätter sig denna utveckling och säger klart och tydligt nej till reformen av Dublinförordningen som innebär att medlemsländer ska tvingas ta emot det antal migranter som centralt bestäms av EU.

Att Europas stater inte själva ska kunna styra över vilka som bosätter sig i respektive stat är ett direkt angrepp på Sveriges och alla andra medlemsländers självbestämmande. Sverigedemokraterna har varit, och kommer att fortsätta vara, en stark röst för att stoppa detta.

Migration och gränsskydd handlar också om säkerhet mot terrorism. Sverigedemokraterna är det enda partiet i Sverige som konsekvent och under mycket lång tid har belyst sambandet mellan migration och terrorism. Den enorma mängd människor som rör sig fritt inom EU, trots att de är här illegalt, utgör ett konkret hot mot medborgarnas säkerhet. I flera terrordåd de senaste åren, med sammanlagt hundratals döda, har inblandade gärningsmän varit individer som befunnit sig i EU illegalt.

Sverigedemokraterna vill:

Träda ur det globala migrationsavtalet. Sverigedemokraterna vill i EU arbeta mot ett genomförande av FN:s globala migrationsavtal, som skrevs under i december 2018.

Effektivisera EU:s flyktingpolitik. I den utsträckning som EU fortsatt har en biståndsbudget bör man fokusera på att hjälpa människor på plats, i krisområdenas närhet.

Stoppa tvingande omfördelning av migranter. EU-kommissionen vill införa tvingande omfördelningsprogram, så att exempelvis Sverige eller Polen tvingas ta emot migranter från Grekland eller Italien.

Tillämpa regeln om första säkra asylland. Asyl ska alltid sökas i första säkra land. Medlemsstater ska inte pröva asylansökningar om sökanden passerat genom säkra länder.

Upprätta transitcenter utanför EU. EU bör upprätta transitcenter för irreguljära migranter på väg till Europa, samt för personer med beslut om utvisning, i väntan på verkställande.

Öka incitamenten för återvandring. EU:s utrikespolitiska målsättningar och bistånd bör utformas för att uppmuntra återvändande samt att förmå tredje länder att återta migranter.

Stoppa det överstatliga migrationsverket. Vi motsätter oss EU-kommissionens strävan att på sikt göra EU:s asylbyrå till en komplett europeisk myndighet.

Införa ETIAS, ett steg mot bättre kontroll. ETIAS är ett elektroniskt system för godkännande av inresor i EU. Sverigedemokraterna ser positivt på att detta nya system kommer att införas.