Välkommen till vår kampanjsida för EU-valet 2019! Tillbaka till SD.se
Välj en sida

Arbetsmarknad

Rör inte den svenska modellen

Den svenska modellen hotas av en överstatlig europeisk programförklaring – den sociala pelaren. Denna består av 20 punkter som Sverigedemokraterna delvis kan ställa upp på i sak men som vi absolut inte anser att EU ska makt eller befogenhet över. Dessutom skulle den sociala pelaren vid en implementering på EU-nivå snarare leda till en försämring än en förbättring för Sveriges del, med tanke på hur långt fram vi redan ligger. Makten över pensioner, föräldraledighet och lönebildning är på väg att flyttas till Bryssel. Det vill vi sätta stopp för. Makten över villkoren på svensk arbetsmarknad ska ligga i Sverige, hos arbetsmarknadens parter.

En fråga som länge varit aktuell är den om utstationerad arbetskraft, det vill säga när arbetstagare med hemvist i EU utför arbete i annat EU-land än sitt hemland. Även om vi inte motsätter oss utstationerad arbetskraft i sig, så måste dessa arbetstagare omfattas av samma villkor och regler som svenska arbetstagare, inte minst för att undvika lönedumpning och skev konkurrens på arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna vill bevara den framgångsrika svenska modellen där fackförbund och arbetsgivare tillsammans kommer överens om arbetsmarknadens villkor. Vi vänder oss kraftigt emot den EU-lagstiftning som EU-kommissionen förespråkar. Sverigedemokraterna vill istället att makten ska ligga så nära den enskilda människan som möjligt och vi vill i alla lägen bevara det nationella självbestämmandet.

Sverigedemokraterna vill:

Bevara den svenska modellen. Sverigedemokraterna vill bevara arbetsmarknadens parters rätt att förhandla villkoren på den svenska arbetsmarknaden. Utländska aktörer ska inte kunna kringgå regelverket när de konkurrerar på den svenska marknaden. Avtal mellan arbetsmarknadens parter är själva grunden för den svenska modellen och att detta skall regleras på något annat sätt än mellan parterna är för oss otänkbart.

Skydda arbetstagarna – arbetsmiljölagstiftning på nationell nivå. Arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala, är extremt viktig och här har vi ett långt gånget arbete i Sverige. Regleringar på unionsnivå skulle troligen försämra snarare än förbättra.

Fortsatt låta arbetsmarknadens parter bestämma över lönebildningen. Sverige har idag inte lagstadgade minimilöner eftersom löner regleras mellan arbetsmarknadens parter. Detta är själva essensen av den svenska modellen och något vi skall värna och vara stolta över. Att ge EU lagstiftningsmakten över lönerna vore detsamma som att avskaffa den svenska modellen.

Verka för svenska villkor för utstationerad arbetskraft. Utstationerings-reglerna innebär att företag tillfälligt kan utstationera arbetskraft till andra medlemsländer. Vi är i grunden positiva till systemet, men regelverket missbrukas idag kraftigt. Sverigedemokraterna vill att tiden som företag kan använda den utstationerade arbetskraften begränsas samt att även utstationerad arbetskraft omfattas av svenska villkor.

Återta bestämmandet kring högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Sverigedemokraterna är positiva till högkvalificerad arbetskraftsinvandring, inom unionen samt från tredje land. Vi vill dock att detta beslutas om, och administreras, på nationell nivå.

Motarbeta EU-gemensam arbetsförmedling. En arbetsmyndighet på EU-nivå kommer skapa merarbete, kraftigt ökade kostnader och dessutom ge oklara resultat. För Sveriges del finns inget behov av en sådan myndighet.

Uppmuntra forskningssamarbete där det behövs. Samarbete och utbyte kring utbildning och forskning är i grunden positivt och bör uppmuntras så länge det är resultatbringande och kostnadseffektivt. Forskningsprojekt inom EU ska dock endast genomföras då det finns ett mervärde i att de bedrivs på unionsnivå istället för på nationell nivå.

Verka för effektiv utbildning över gränserna. Sverigedemokraterna ser positivt på möjligheten att studera i andra EU-länder. Sådana satsningar och samarbeten måste dock föregås av ordentliga kostnadsanalyser så att pengarna investeras klokt och återhållsamt.